Zabawki interaktywne dla dzieci – bawią i uczą

Dynamiczny rozwój dziecka to obecnie jeden z podstawowych elementów wychowania. Pod tym kątem prowadzone są zajęcia przedszkolne i szkolne, pod tym kątem organizowane są różne zabawy (np. na przyjęciach urodzinowych) i wreszcie pod tym kątem produkuje się zabawki. Jeśli chodzi o te ostatnie, najnowszym trendem są tzw. zabawki interaktywne dla dzieci, które – jak sama […]

SKUPIENIE ROZPROSZONYCH SIŁ

Sekta wszystko wprzęga w swe jarzmo w trosce, by niczego nie uronić,,i a także nie chcąc dopuścić, by cokolwiek znalazło się poza jej zasięgiem. Skupiając wszystkie roz­proszone siły, pragnie wycisnąć z nich maksimum skuteczności. Gdy tylko obejmie swoim działa­niem szerszy obszar, co sprawia, że musi zwer­bować pod swe sztandary większą ilość ludzi ma­łodusznych, wnet przestaje […]

ODGÓRNE ROZKAZY

Zapłacenie tej ceny niewiele ich kosztuje; rychło też tworzy się w kraju cała hierarchia kacyków, wszechobecnych i czujnych na wszystko, którzy nie cofają się przed niczym. Przekazują oni i wprowadzają w czyn odgórne rozkazy, a zmusza­jąc podwładnych na wszystkich dolnych szczeblach do donosicielstwa, pilnie przekazują w górę in­formacje na temat niechęci czy oporów, jakie budzi […]

POCZĄTKOWA SIŁA SEKTY

Tak więc cnoty, stanowiące początkowo siłę sekty, ulegają stopnio­wej dewaluacji i znieprawieniu. Zasady stworzone dla istot wyjątkowych, które z całą świadomością podejmowały najsurowsze obowiązki, nie wytrzy­mują podwójnej próby, na jaką wystawia je własne zwycięstwo. W okresie nierównej walki stanowiły one jedyną szansę ocalenia; po odnie­sieniu triumfu, nie napotykając żadnego oporu, prowadzą jedynie do miażdżenia słabszych, […]

USTRÓJ ZACHOWUJĄCY DUCHA SEKTY

Od tej chwili wszystko przepadło, a sytuacja jest tysiąc razy gorsza niż poprzednio, prawa bowiem nie tylko tolerują korupcję, lecz czynią z niej swe narzędzie. Ustrój zachowujący ducha gwałtownej i posępnej sekty, z której się zrodził, i stosujący w skrajnej formie przyjęte przez nią surowe zasady, stara się jak ona obrócić na swoją wyłączną korzyść wszystko, […]

SEKTA U WŁADZY

Skoro jednak osiągnęło się cel od początku stanowiący zadanie trudne i zło­wieszcze, czemuż nie odłożyć broni? Sekta, opa­nowawszy społeczeństwo, powinna by się w mm rozpłynąć, a jej członkowie powinni by wrocic spokojnie do łagodniejszych obyczajów, do jakich zachęca stan odprężenia i spokoju. Czasem tak się właśnie dzieje, kiedy indziej jednak sekta docho­dzi do władzy w […]

CAŁY NARÓD

Cały naród zostaje podporządkowany dyscyplinie stosowne] dla garstki spiskowców. Rzuca się obywatelom hasło absolutnej solidarności, która staje się ich jedynym, wszechobejmującym prawem. W różnych dziedzinach bytu narodowego wszystko jest ure­gulowane, ujednolicone, powiązane ze sprawą gi­gantycznego przedsięwzięcia, którego nikt me śmie nazwać po imieniu.Przedsięwzięciem tym jest z ńatury rzeczy woj na. Żaden inny cel nie jest na […]

FORMOWANIE NIEWOLNIKÓW

Od każdego żąda się radosnego, entuzjastycznego akcesu, który nie ma nic wspólnego ze zwykłą uległością. Dąży się do formowania niewolników, którzy nie cierpieliby nad niewolą, lecz wybierali ją samorzutnie, dumni z niej, przekonani, że to jest właśnie najlepszy i najpełniejszy sposób słu­żenia sprawie. Równocześnie podsyca się rodzaj egzaltacji, dzięki której ludzie skwapliwie nara­żają się na […]

ZASADY WALKI

Są to zasady walki wykraczającej poza normal­ną wojnę, zasady sekty zwykłej ryzykować wszystko w nierównych zmaganiach, przekonanej, że dla przywrócenia równowagi korzystać należy z wszelkich możliwych sposobów walki. Sekta organizuje naród w tym samym duchu i z tą samą bezwzględnością, jakimi kierowała się we włas­nych poczynaniach. Zmienia się jedynie ich skala. Nie idzie już o […]

NIC BEZ POWODU

Nie dzieje się to z powodu jakiejś decyzji czy konkretnego wy­darzenia, lecz siłą rzeczy, których bieg daremnie próbowano by wstrzymywać. Wszystko nieuchron­nie zdąża ku wojnie i tylko ku wojnie. Jedynie bowiem wojna toczona według nowej zasady, którta czyni z niej wojnę totalną, wymaga tylu za­biegów i wytrwałości, pochłania tyle energii i za sobów gromadzonych w […]