BRZYDKIE SŁOWA

Tak zwane brzydkie słowa, dotyczące wypróżnień, pojawiają się około 4. roku życia, kiedy dzieci zaczynają nabierać pewności siebie. Pojawia się u nich prymitywne poczucie humoru. Lubią igrać słowami. Słowa te są rzeczywiście brudne w tym sensie, że dotyczą czynności wypróżniania.Żarty czterolatka ani nie są bardzo brudne, ani bardzo śmieszne. Dobrym przykładem jest żartobliwa obraza „jesteś […]

SKUPIENIE ROZPROSZONYCH SIŁ

Sekta wszystko wprzęga w swe jarzmo w trosce, by niczego nie uronić,,i a także nie chcąc dopuścić, by cokolwiek znalazło się poza jej zasięgiem. Skupiając wszystkie roz­proszone siły, pragnie wycisnąć z nich maksimum skuteczności. Gdy tylko obejmie swoim działa­niem szerszy obszar, co sprawia, że musi zwer­bować pod swe sztandary większą ilość ludzi ma­łodusznych, wnet przestaje […]

ODGÓRNE ROZKAZY

Zapłacenie tej ceny niewiele ich kosztuje; rychło też tworzy się w kraju cała hierarchia kacyków, wszechobecnych i czujnych na wszystko, którzy nie cofają się przed niczym. Przekazują oni i wprowadzają w czyn odgórne rozkazy, a zmusza­jąc podwładnych na wszystkich dolnych szczeblach do donosicielstwa, pilnie przekazują w górę in­formacje na temat niechęci czy oporów, jakie budzi […]

POCZĄTKOWA SIŁA SEKTY

Tak więc cnoty, stanowiące początkowo siłę sekty, ulegają stopnio­wej dewaluacji i znieprawieniu. Zasady stworzone dla istot wyjątkowych, które z całą świadomością podejmowały najsurowsze obowiązki, nie wytrzy­mują podwójnej próby, na jaką wystawia je własne zwycięstwo. W okresie nierównej walki stanowiły one jedyną szansę ocalenia; po odnie­sieniu triumfu, nie napotykając żadnego oporu, prowadzą jedynie do miażdżenia słabszych, […]