RÓŻNE FORMY WŁADZY

Źródła, a tym samym formy władzy są bardzo różne. Od czasów Maxa Webera wyróżnia się trzy zasadnicze kategorie: władza legitymistyczna, wła­dza funkcjonalna i władza charyzmatyczna. Pierw­sza opiera się na tradycji, a do jej sprawowania uprawnia pochodzenie; jest to władza dynastii panujących. Z tą formą władzy łączy się irracjo­nalny prestiż. Osoba władcy uchodzi za świętą. Przed […]

WŁADZA CHARYZMATYCZNA

Drugi typ władzy wiąże się z funkcją. Ją samą, jak też jej przywileje, obowiązki i granice — określa prawo. W zasadzie sprawuje ją ktoś naj­bardziej kompetentny, ktoś, komu współobywatele przypisują wyróżniające go zdolności do rządze­nia. Władza taka występuje w społeczeństwach związanych „umową”, to znaczy w społeczeństwach charakteryzujących się wymianą świadczeń i jed­nością interesów: władza utożsamia […]