KAŻDE UGRUPOWANIE

Więcej: każde ugru­powanie, które mogłoby stać się rozsadnikiem oporu, choćby czysto intelektualnego, zostaje na­tychmiast zaanektowane lub objęte nadzorem bez względu na swój zasięg i charakter. Nie toleruje się żadnej odmiany pluralizmu. Nawet obojętność wobec systemu staje się czymś podejrzanym: jeśli ktoś trzyma się na uboczu, dowodzi, że jest wro­giem. Entuzjazm to uczucie wyłączne i nietole- […]

ZASADNICZA FUNKCJA

Za­sadnicza funkcja pierwszego polega na tym, że czuwa nad respektowaniem wszelkich umów: jest rozważny, dokładny, umiarkowany, przewidujący i nabożny. Stojąc na straży reguł i zobowiązań, karze wszystkich, którzy je naruszają, bądź wy­kraczając poza nie, bądź też nie dopełniając ich. W społeczeństwie przywódca taki opiera się na elemencie stabilności, jaki reprezentują starcy — nieruchawi, nieskorzy do […]

HITLER — «WÓDZ-PROROK»

Hitler jawi się od razu z mitycznymi cechami natchnionego władcy, po części diatego ze sam charakter sprawowanej przez niego władzy kaze mu je podkreślać, po części zas dlatego ze wy obraźnia ludowa instynktownie go tymi cecha obdarza. Zresztą wódz wyczekiwany przez środo wiska, w których rozwija swą działalność, repre­zentuje charyzmatyczny typ natchnionego przy­wódcy, nie zaś […]