NIE ZAWSZE OCZYWISTE GRANICE

Granice nie zawsze są tu oczywiste — już to podsyca się te tendencje, już to się je uśmierza. Niekiedy przeprowadza się z nimi pew­ne próby, jak na przykład wówczas, gdy założono zakon rycerski, półreligijny, półwojskowy, podob­ny do zakonów, które tak dużą rolę odegrały w średniowieczu. Elitę przyszłych przywódców, nader starannie wybranych, poddawano specjal­nemu wychowaniu, przeznaczając […]

WŁADZA CHARYZMATYCZNA I DEMOKRACJA

W ustroju totalitarnym władza jest zawsze do pewnego stopnia charyzmatyczna, a jest to nieuniknione z dwu co najmniej powodów. Po pierw­sze, ustrój totalitarny zakłada utożsamienie danej partii z narodem. Otóż w społeczeństwie współ­czesnym dyscyplina oraz organizacja partyjna sta­nowią najkorzystniejsze ramy dla rozwoju władzy charyzmatycznej. W tych właśnie ramach przy­wódca narzuca swą osobowość, przy czym jedy­nym […]

ZBĘDNA DYSCYPLINA

Rzecz oczywi­sta, że dyscyplina taka jest zbędna, jeśli idzie o  sprawy czysto rzeczowe, a nawet może tu za­szkodzić. Ta sama dyscyplina staje się jednak ko­nieczna, gdy należy zmobilizować naród do ogrom­nego zadania, do realizacji programu wykracza­jącego poza skromną krzątaninę wokół codzien­nych potrzeb. Zrealizowanie przedsięwzięcia tego rodzaju, opanowanie świata przez rasę wybrań­ców lub zbudowanie nowego ładu wymaga […]