ZBIEG OKOLICZNOŚCI

Tak się bowiem składa, że w tym właśnie wypadku nastąpił zbieg okoliczności sprzyjających tego ro­dzaju atmosferze, przy czym niektóre z tych oko­liczności z natury rzeczy idą w parze: trzeba tu wspomnieć przynajmniej takie elementy, jak pre- dylekcja dawnej mitologii germańskiej do władcy natchnionego, nie zaś prawnika, wrodzone odru­chy narodu rozmiłowanego zarazem w wojaczce w muzyce, datujący się […]

INNE OKOLICZNOŚCI

Inne okoliczności — miast działać zgodnie z wy­żej wymienionymi — mogą się im przeciwstawiać. Nie dochodzi do wyeliminowania mistycyzmu, który odpowiada najistotniejszej naturze systemu, mistycyzm ten jednak skrywa się w półmroku, jakby się go wstydzono. Kamufluje się go zwłasz­cza pod pozorami laickimi: ze słownika wygnane są nade wszystko wszelkie słowa o wydźwięku nazbyt religijnym czy […]

ZAŁOŻENIA SYSTEMU

Przedstawicieli tych wybiera się przeważnie w wyborach powszechnych bezposredmch tajnych. Tak więc sprawowanie władzy polega tym, że od czasu do czasu wrzuca się kartki do urny wyborczej. Poprzez ten akt do chwili na­stępnych wyborów każdy z nas składa swoj udział we władzy w ręce przedstawiciela, który zdobył sobie nasze zaufanie i sympatię. System ów za­kłada, że […]