DYSPONOWANIE SWOBODĄ

W szcze­gólności uczestnicy muszą dysponować pełną swo­bodą odejścia, gdy tylko mają dosyć: „Nie gram więcej.” Gra czy zabawa — to z istoty zajęcie wydzie­lone, starannie wyodrębnione z całokształtu egzy­stencji i dokonujące się zazwyczaj w ściśle okre­ślonym, ograniczonym czasie i miejscu. Mamy tu do czynienia z obszarem gry czy zabawy: będą nim — zależnie od okoliczności — […]

W UMOWNYCH GRANICACH

Gra toczy się w umówionych granicach. To samo dotyczy czasu: rozgrywka zaczyna się i koń­czy na dany znak. Bardzo często czas gry wy­znaczony jest z góry. Nie wypada porzucić gry lub przerwać jej bez istotnego powodu (na przy­kład w grach dziecinnych wołając „berek”). W ra­zie potrzeby przedłuża się rozgrywkę na życzenie partnerów lub z woli […]