TEN KTO OSZUKUJE

Na­wet ten, kto oszukuje i narusza zasady — udaje, że ich przestrzega. Oszukujący nie kwestionuje za­sad; nadużywa jedynie lojalności innych graczy. Z tego punktu widzenia trzeba przyznać rację autorom, którzy podkreślali, że nieuczciwość oszu­sta nie podważa samej gry. Grę niweczy ten, kto ujawnia nonsensowność zasad, ich charakter czysto konwencjonalny, ten, kto nie chce grać, utrzymując, że […]

POD JEDNYM WARUNKIEM

Gramy tylko i jedynie pod warunkiem, że mamy na to ochotę, w chwili, kiedy mamy ochotę, tak długo, dopóki mamy ochotę. W tym sensie gra czy zabawa jest działaniem całkowicie dobrowol­nym. Poza tym jest to działanie zawierające ele­ment niepewności. Do końca rozgrywki nikt nie może wiedzieć, jaki będzie ostateczny wynik. Gdy w czasie partii kart […]

PRZEBIEG GRY

Wszelka gra polegająca na zręczności z założenia zawiera dla grającego ry­zyko spudłowania, możliwość porażki — w prze­ciwnym razie gra nie byłaby już zabawna. I rze­czywiście — gra nie bawi kogoś, kto wskutek treningu czy wrodzonej zręczności wygrywa bez wysiłku i niechybnie. Przebieg z góry znany, bez możliwości błędu czy niespodzianki, prowadzący wprost do nie­uchronnego rezultatu, jest […]