GRY I ZABAWY

Tak więc gry i zabawy nie bywają działaniem ujętym w reguły i zarazem fikcyjnym. Są raczej albo ujęte w reguły, albo fikcyjne. I to tak dale­ce, że jeśli gra czy zabawa ujęta w reguły w pew­nych okolicznościach wyda się komuś, kto nie zna tych reguł, czynnością „serio”, elementem po­wszedniego życia — to może ona zaciekawionemu […]

NOWE DZIEDZINY

W szczególności idzie o włączenie do tego świata dwu nowych dziedzin: zakładów i gier hazardo­wych oraz mimiki i naśladowania innych osób. Pozostaje sporo innych gier, zabaw i rozrywek, których te rozważania nie dotyczą, a jeśli — to bardzo pośrednio. Należy do nich na przykład la­tawiec i bąk, łamigłówki, krzyżówki, pasjans, ka­ruzela, huśtawka i niektóre atrakcje […]

W OKREŚLONYCH GRANICACH

Wyodrębnione: zamknięte  w określonych z góry granicach czasowo-przestrzennych;zawierające element niepewno­ści: przebieg ani wynik zabawy czy gry nie może być z góry wiadomy; nieodzowne jest pozostawie­nie pewnego marginesu, pozwalającego grającemu rozwijać inicjatywę i przejawiać pomysłowość;bezproduktywne: gra czy zabawa nie prowadzi do tworzenia dóbr, bogactw ani jakiego­kolwiek nowego elementu; prócz przemieszczenia własności w zamkniętym kręgu grających prowa­dzi […]

CZYSTO FORMALNY CHARAKTER

Podane tu cechy mają charakter czysto formal­ny. Nie przesądzają one o treści gier czy zabaw. Jak się jednak okazało, dwie ostatnie cechy — fikcyjność i reguły — prawie zawsze wyłączają się nawzajem. Wynikałoby stąd może, iż odpowiadają one czemuś, co z kolei stanowiłoby podstawę no­wego podziału. Należałoby przy nim uwzględniać nie te właściwości, dzięki którym […]