POSTAWA GRAJĄCEGO

Postawa gra­jącego jest ta sama: wysila się, by odnieść zwy­cięstwo nad rywalem znajdującym się w analo­gicznych warunkach. Tak więc wydaje się rzeczą słuszną przeciwstawienie gier hazardowych oraz gier polegających na współzawodnictwie. Przede wszystkim zaś nasuwa się pytanie, czy nie dałoby się wykryć innych postaw, równie zasadniczych, które mogłyby stanowić kryterium rozumowanej klasyfikacji gier i zabaw.Rozważywszy […]

MOŻLIWOŚĆ UPORZĄDKOWANIA

Tak więc można je upo­rządkować równocześnie między dwoma przeciw­stawnymi biegunami. Na jednym krańcu panuje prawie niepodzielnie wspólna zasada rozrywki, rozpasania, swobodnej improwizacji i beztroski; przejawia się przez nie swoista, wyzwolona z wszelkich więzów bujna wyobraźnia, którą moż­na określić słowem paidia. Na drugim biegunie ta pogodna żywiołowość zanika prawie całkowicie (albo przynajmniej podlega dyscyplinie) na rzecz […]

CHARAKTER CELU

Cel ten nadal nie ma charakteru utylitarnego, aczkolwiek wymaga coraz więcej wysiłku, cierpliwości, zręcz­ności, pomysłowości. Tę drugą tendencję określa­my słowem ludus. Wprowadzając te obcojęzyczne nazwy nie dążę do tworzenia jakiejś bezsensownej, pedantycznej mitologii. Chcąc jednak ująć jednym hasłem róż­norodne zjawiska, uznałem za najprostsze zapoży­czyć z takiego czy innego języka określenie zara­zem najwyrazistsze i najbardziej zrozumiałe. Gdy­byśmy […]

W TYM SAMYM ZAMIARZE

W tym samym zamiarze starałem się zapełnić każdą z rubryk grami czy zabawami z pozoru jak najróżniejszymi, by tym lepiej uwydatnić ich za­sadnicze powinowactwo. Wrzucałem do jednego worka gry i zabawy, w których bierze udział ciało lub umysł, te, które odwołują się do siły, zręcz­ności lub kalkulacji. W ramach poszczególnych kategorii nie przeprowadzałem rozróżnienia mię­dzy […]