PODSTAWOWE KATEGORIE

Agon. Cała grupa gier i zabaw ma charakter za­wodów, to znaczy walki w warunkach sztucznie stworzonej równości szans, pozwalającej antagoni­stom zmierzyć się w sytuacji idealnej, dzięki któ­rej zyskana przewaga jest ściśle wymierna i nie­podważalna. W każdym więc wypadku współza­wodnictwa idzie o jakąś jedną cechę (szybkość, wytrwałość, siłę i pamięć, zręczność, pomysło­wość), przejawiającą się w ściśle […]

TA SAMA KATEGORIA

Do tej samej kategorii należą też gry i zabawy, w których przeciwnicy dysponują po­czątkowo dokładnie tą samą ilością i jakością pewnych elementów. Znakomitym przykładem jest tu gra w warcaby, w szachy, w bilard. Równość szans wyjściowych jest w sposób tak oczywisty podstawową zasadą gry, że w wypadku nierów­nej jakości grających pogarsza się szanse lepsze­go z […]